DIE KRUPPS + GUESTS LIVE IN THESSALONIKI


 

 

Óôá ìÝóá ôçò Üíïéîçò ç ðüëç ìáò èá íôõèåß ìå ìåôáëëéêÜ âéïìç÷áíéêÜ ÷ñþìáôá. Ç Self Preservation Society óå óõíåñãáóßá ìå ôçí PostModern Productions èá êáëùóïñßóïõí óôç ðüëç ìáò ôïõò ðáôÝñåò ôïõ industrial êáé EBM.

Ìå ðÜíù áðü 25 ÷ñüíéá êáñéÝñáò êáé ðáñáóõñüìåíïé óå Ýíá ôáîßäé ðïõ îåêßíçóå áðü ôï industrial, ôï electro punk êáé ôï EBM ãéá íá êáôáëÞîåé óôï industrial metal, ïé Die Krupps Jurgen Engler, Ralf Dorper, Marcel Zurcher, Rudiger Esch, Achim Faerber – èá âñåèïýí óôç óêçíÞ ôïõ Eightball Club ãéá ìßá ìïíáäéêÞ åìöÜíéóç. Ïé êñéôéêïß ôïõò êáôáôÜóïõí äßðëá óå ìåãáèÞñéá üðùò ïé Kraftwerk êáé Einsturzende Neubauten, åíþ óçìáíôéêÜ óõãêñïôÞìáôá üðùò ïé Depeche Mode, Front 242, Nitzer Ebb, Rammstein (ôï Tier ôùí ïðïßùí èåþñåéôáé öüñïò ôéìÞò) áëëÜ êáé ïé ðñùôïðüñïé ôçò techno óêçíÞò ôïõ Detroit, ôïõò áíáöÝñïõí ùò ìåãÜëç åðéññïÞ! Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åðáíáóõíäåäåìÝíïé êáé ðéï äýíáôïé áðü ðïôÝ ðåñéïäÝõïõí áêáôÜðáõóôá ôçí Åõñþðç êáé áðïäåéêíýïõí ðùò ïé ÷áñáêôçñéóôéêÝò óõíèÝóåéò ôïõò, ãåìÜôåò áðü óêëçñïýò çëåêôñïíéêïýò áëëÜ êáé Üêñùò ÷ïñåõôéêïýò ñõèìïýò, èá áðïôåëïýí ãéá ðÜíôá óçìåßá áíáöïñÜò ôçò ìïõóéêÞò, ìå êïììÜôéá-ýìíïõò üðùò ôï Wahre Arbeit Wahrer Lohn êáé ôï Germaniac. Ôï íÝï êåöÜëáéï óôçí éóôïñßá ôïõò ìüëéò îåêéíÜåé êáé üðùò ëÝíå ïé ßäéïé: …25 years of metal machine music, or rather man machine music in the age of Robo Sapiens…DIE KRUPPS machinery made for eternity…

Ôç óõíáõëßá èá áíïßîïõí ïé Siva Six áðü ôçí ÁèÞíá. Ìå ìßá éóôïñßá 10 êáé ðëÝïí åôþí, ìå åìöáíßóåéò óå ðÜíù áðü 20 ÷þñåò ðáãêïóìßùò, áðü ôçí ãåéôïíéêÞ Âïõëãáñßá ùò ôç ìáêñéíÞ Éáðùíßá, êáé 2 Üëìðïõì – ôï åîáíôëçìÝíï “Rise New Flesh” êáé “Black Will” – ðïõ ìüíï èåôéêÝò ãíþìåò áðÝóðáóáí, ï Æ (öùíçôéêÜ) êáé ï HERR KHAOS (ðëÞêôñá) èá äïíÞóïõí ôçí áôìüóöáéñá ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï.


Tickets
Name Sales End Price Fee
LIMITED INTERNET DISCOUNT Ended €20 €0.5
PRESALE Ended €25 €0.62On the Web

Moby - Destroyed Tour 2011 - SHOUT! Online :: music …

and one apoptygma berzerk camouflage combichrist covenant dark wave depeche mode devision diary of dreams die krupps ... Moby. Destroyed Tour 2011. ... Cologne ...

http://www.shout.ru/en/news/51-tours/168-moby-destroyed-tour-2011.html

Your Mom's Agency » NEWS

We invited guests to discover every ... The new project from Hanin Elias and Marcel Zürcher from Die Krupps, ... (Plateau Repas). Special live appearance by ...

http://yourmomsagency.com/category/news/

Swans announce biggest UK show to date ~ …

Live; Interviews; Features; Columns ... Gallery; Videos; Competitions; Compilation Albums; Thursday, 11 September 2014. Swans announce biggest UK show to date ...

http://www.intravenousmag.co.uk/2014/09/swans-announce-biggest-uk-show-to-date.html

News - SHOUT

23 - Austin, USA - ACL Live 24 - Houston, USA - Verizon Wirless Theatre ... Thessaloniki, Greece - Theatre of Earth. July. 01 ... Nitzer Ebb vs. Die Krupps ...

http://www.shout.ru/en/news/51.html?start=5

www.side-line.com

www.side-line.com

http://www.side-line.com/news_archives.php?id=A2012042

March | 2009 | tribe4mian's weblog | Page 2

You can catch them live as they sweep ... April 10 Die Krupps ... είναι και θα είναι) were formed in Thessaloniki in 1987 by guitar player ...

http://tribe4mian.wordpress.com/2009/03/page/2/

Your Mom's Agency

We invited guests to discover every corner and little ... Live and DJ bookings of chic Mitte cocktail bar Tausend are now in the delicate but firm hands of Your ...

http://yourmomsagency.com/feed/

News Oktober 2013

... und ACCEPT live die ... DIE KRUPPS + special guests “THE MACHINISTS OF JOY”-TOURNEE 2014- Nach mehrjährigen Wartungsarbeiten haben DIE KRUPPS die ...

http://www.north-rock-music.de/de/north-rock-news-2012?id=182

Neuigkeiten - Art-in-Black | Martin Black – …

... insgesamt 6 hochkarätige Bands live zu erleben. ... DIE KRUPPS 03. 10. 2008 NL- Heerlen/ Nieuwe Nor 21. ... (+ guests) weitere Termine in ...

http://www.art-in-black.de/news.php?lang=de&p=44

September 2014 ~ INTRAVENOUS MAGAZINE: Your …

... working with so many guests and what the future holds for Psy'Aviah as a live band. ... 10 September 2014. Review: ... Die Krupps August (30) ...

http://www.intravenousmag.co.uk/2014_09_01_archive.html

All Live Reviews

LIVE REVIEWS [in alphabetical order] ... Die Krupps - Lluther - Undergod. 2006-01-27 DE ... Thessaloniki - Principal Club Theater

http://nocturnalhall.com/livereviews/live_all.htm

New Releases - 30th January 2013 - Week Ending 29th …

FRONT 242 's "Transmission SE91" is a live LP, ... IN THE NURSERY, DIE KRUPPS and many more! ... plus Special Guests ...

http://www.musicnonstop.co.uk/newsletters/mnsnewreleases300113.html

Get Ready to ROCK! Metal rock news,tours,new albums ...

5.Demigod (live from Sweden Rock festival) ... Lee Altus (HEATHEN, Ex-DIE KRUPPS, ANGEL WITCH) ... Thessaloniki, Mylos Club ...

http://www.getreadytorock.com/pure_metal/news/news0805.htm

AS News - Ancient-Spirit-Magazine

Anlässlich des 25jährigen Jubileums der Industrial Metaller DIE KRUPPS ... damit sich am 23.09. niemand auf den Weg in die Live ... 03.12.05 Sat GR Thessaloniki ...

http://www.ancientspirit.de/news/oldnews/0905.htm

News Oktober 2013

... und ACCEPT live die ... DIE KRUPPS + special guests “THE MACHINISTS OF JOY”-TOURNEE 2014- Nach mehrjährigen Wartungsarbeiten haben DIE KRUPPS die ...

http://www.north-rock-music.de/de/wackenopenair/182-newsoktober13?showall=1&limitstart=

Legions Trader: Outubro 2004

10/20/2004 · Black Sabbath - Live in Costa Mesa 92 (with Rob Halford) - 1CD - VCD Blind Guardian - Live in Moscow 2002 - 2CD - SVCD Bon Jovi - Crush Tour - 2Cds - VCD

http://legionstrader.blogspot.com/2004_10_01_archive.html

Newsarchivejan-apr2005 - GryphonMetal the European ...

... many more Bands and surprise guests ! ... DIE KRUPPS, ZEROMANCER, FLOWING TEARS, ... Feb. 19 HYDROGIOS Thessaloniki, Greece Feb. 20 GAGARIN 205 …

http://www.gryphonmetal.ch/Newsarchivejan-apr2005.html

Liège : Prochains concerts de la region

Liège : Prochains concerts de la region: groupes ...

http://www.concerts-metal.com/search.php?&p=fr&r=3

www-stud.uni-essen.de

The Wind Cries Mary (live 1967) Disillusion & Guests ... Die Krupps Gehenna 40,1 MB ... EAT OR DIE Live 93' Demo2 (1983)

http://www-stud.uni-essen.de/~sw8007/DarkKingList.xls

Descubre LA CAJA DE PANDORA: septiembre 2014

... dennis rea (1) desaparicion (1) descanso (26) descarga oficial (9) descubre la caja de pandora (43) devin townsend (3) diciembre (39) die krupps (1) digital ...

http://descubrelacajadepandora.blogspot.com.es/2014_09_01_archive.html