65 DAYS OF STATIC + GUESTS LIVE IN THESSALONIKI


Ôçí ÊõñéáêÞ 5 Áðñéëßïõ ôï êïéíü ôçò Èåóóáëïíßêçò èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá ðáñáóôåß óå ìßá ìïõóéêÞ áðïêÜëõøç. Ç Self Preservation Society óå óõíåñãáóßá ìå ôçí PostModern Productions ðáñïõóéÜæïõí óôï Stage ôïõ Ìýëïõ Ýíá ÷áñìÜíé electronica/post rock Þ÷ùí, áðïêëåéóôéêÜ õðåýèõíïé ãéá áõôü ïé...

65daysofstatic, åñ÷üìåíïé áðï ôï Sheffield ôçò êåíôñéêÞò Áããëßáò êáé áðïôåëïýìåíïé áðï ôïõò Paul Wolinski, Joe Shrewsbury, Rob Jones, êáé Simon Wright – åðßóçò ãíùóôïß ùò The Viking, The Beggar, The Boy, The Fro – ìáò åðéóêÝðôïíôáé óôï áðïêïñÞöùìá ôçò êáñßåñáò ôïõò. ÐñÜãìá Üëëùóôå ðïõ äéêáéïëïãåßôáé áðü ôï ãåãïíüò ðùò ïé ßäéïé ïé The Cure ôïõò åðÝëå


Tickets
Name Sales End Price Fee
LIMITED INTERNET DISCOUNT Ended €20 €0.5
PRESALE Ended €25 €0.62On the Web

[High Speed] This Womans Work Maxwell [320kbps]

[High Speed] This Womans Work Maxwell [320kbps]

http://lp.ncdownloader.com/juice_b/

Simplicity « Slow Living Greece

Seneca: c. 5 BC –AD 65 ... how few days have passed as you had planned; ... and empty guest chambers for empty guests, ...

http://www.slowlivinggreece.com/category/book_reviews/simplicity/

Categories | Newsflare

Guests included Laura ... A bizarre video has emerged of a man walking into a beam of static ... Footage of riot police clashing with protesters in Thessaloniki, ...

http://www.newsflare.eu/topic

ISSUU - TravelWorld International Magazine by …

TravelWorld International. ... TravelWorld International Magazine reserves the right to edit all ... they are succulents and can live up to 200 years ...

http://issuu.com/travelworld/docs/_twi_magazine_may_jun2014

Florida Travel Tips & Deals - Orlando Sentinel

Celebrations include live ... Additionally, for guests sailing the full 115 days, ... guests can book the Florida Resident Rate online to receive the opportunity ...

http://www.orlandosentinel.com/travel/destinations/florida/orl-florida-travel-tips-and-deals-story.html

Politeia - World News

Monday, 24 November 2014. Politeia. Videos; Video Details; News; Wiki; Images; Lyrics; Related; Collage

http://wn.com/politeia

Chuyện Nhỏ Tu Hành - Page 76

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to ...

http://www.datviet2.com/threads/178140-Chuyện-Nhỏ-Tu-Hành/page76

Search of All Forums

... accept that so much advertising these days trys to feed on our basic instincts, ... 65: REVIEW: H2O Audio Fire Preamplifier (SS) ... low-power system for my guests.

http://db2.audioasylum.com/cgi/search.mpl?searchtext=Goertz+%A0balanced+power&b=AND&topic=&topics_only=N&author=&date1=&date2=&slowmessage=&sort=score&sortOrder=DESC&forum=ALL

MusicMight :: Artists :: MEGADETH

Returning to America where 'Cryptic Writings' remained firmly lodged in the album charts MEGADETH, with tour guests ... MEGADETH's first live ... Thessaloniki, saw ...

http://www.rockdetector.com/artist/united+states/california/los+angeles/megadeth

FROM GREECE TO BULGARIA - SPRING 2009 - MagBaz …

2009 Greece to Bulgaria FROM GREECE TO BULGARIA - SPRING 2009. The ... Past Mount Olympos and round Thessaloniki to the Asprovalta Riviera.

http://www.magbaztravels.com/content/view/850/204/

Side-Line: music news on gothic, electro and industrial …

Alison Moyet live album to hit ... performed and recorded in 2 days Static-X frontman Wayne ... Angelspit invites Helalyn Flowers to appear as guests on new ...

http://www.side-line.com/news_archives.php

Dvd Koncert - Berza - yumetal.net forum

... Dvd Koncert - posted in Berza ... The Early Days, Part 1 (Live at therainbow,Beast over Hammersmith,live in Dortmund) ... Static - X - 2004 Hbb Special ...

http://www.yumetal.net/forum/topic/32109-dvd-koncert/

Post the Turkish dishes you like [Archive] - Page 2 - The ...

Rice flour 2/3 cup 65 g Starch 1/3 cup 55 g Milk 4 ... because I live alone, and its ... Only in Thessaloniki where they are generally closer to the original minor ...

http://www.theapricity.com/forum/archive/index.php/t-50827-p-2.html

ANT1 FM CYPRUS (102,7 & 103,7) - Android Apps on Google Play

Oct 03, 2012 · Listen to ANT1 FM live from your iPhone with ... for details please see http://austereo-static.com.au/mobile-apps ... we offer our guests a new ...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbaker.app362100

TechCrunch Disrupt Startup Alley - TechCrunch - The …

... Messaging platform whereby guests ... wether you are 10 or 65 is ... response of $580,061 in 30 days making them the most funded project in the ...

http://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2012/startup-alleys-pavilions/

travelthroughhistory - blogspot.com

... (Sept 5,6). So after my 3 days ... "> </span>Helnan Palestine hotel was built in 1964 to accomodate guests of ... It has 65 treatments rooms offering ...

http://travelthroughhistory.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated

Best Events: Συνέντευξη από τον Mosieur ...

Τα πιο σημαντικά live, ... (Thessaloniki, 2012) ... 65 Days of Static.30.03.2012.Eightball Club;

http://bestevents-inthecity.blogspot.com/2012/04/mosieur-minimal.html

WELCOME TO THE CATACOMBS!!!!!! - Nile

Special guests include local Metal bands Krotales ... NILE create music that could live up to the stature of an ... We have 10 days scheduled there with Neil ...

http://nile-catacombs.net/nile_news.php

NILE-Catacombs | official page

Special guests include local Metal bands Krotales ... NILE create music that could live up to the stature of an ... We have 10 days scheduled there with Neil ...

http://www.nile-catacombs.net/nile_past.htm

Smile! Russians learn hospitality before Sochi Games ...

Jan 23, 2014 · Russians learn hospitality before Sochi Games. ... Live in the BBC studio with ... Just a quick thing I threw together in a couple days to make fun of ...

http://article.wn.com/view/2014/01/23/Smile_Russians_learn_hospitality_before_Sochi_Games/