2L8 IN THESSALONIKI


Ôï HE & SHE, Angry enough to keep loving in the dark ages åßíáé ç äåýôåñç äéóêïãñáöéêÞ äïõëåéÜ
ôïõ 2L8, ç ïðïßá êõêëïöïñåß áðü ôçí Inner Ear. ÌÝóá óå êëßìá êáôáíõêôéêü, Ýíá Ýíá ôá 17
êïììÜôéá ôïõ äßóêïõ îåäéðëþíïíôáé ìå ìïñöÞ éåñïôåëåóôßáò. ×ùñßò ôçí åììïíÞ óå
óõãêåêñéìÝíåò ìïõóéêÝò öüñìåò ï 2L8 éóïññïðåß áíÜìåóá óôï post‐rock êáé óôïí ìéíéìáëéóìü. Ï
ìðñå÷ôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôçò åñìçíåßáò ôïõ óõìðëçñþíåôáé áðü Ýíôïíá îåóðÜóìáôá óôéò êéèÜñåò
,Ýã÷ïñäá ðïõ ðñéïíßæïõí êáé áé÷ìçñÝò áôìüóöáéñåò, ïé ïðïßåò åíáëëÜóóïíôáé ìå ïðåñåôéêÜ
öùíçôéêÜ êáé ìåëùäßåò Üêñáôïõ óõíáéóèçìáôéóìïý êáé ëõñéóìïý. Ç êáëïäïõëåìÝíç ðáñáãùãÞ
ôïõ ßäéïõ óå óõíäõáóìü ìå ôçí åõöÜíôáóôç åíïñ÷Þóôñùóç ôïõ äßóêïõ, ôï êÜíåé Ýíá ü÷é ôüóï
åýðåðôï, áëëÜ Ýíá åîáéñåôéêÜ ðñùôüôõðï avant‐garde Üêïõóìá.
Áðü ôï åíáñêôÞñéï êáé öïñôùìÝíï óå Ýíôáóç Nameless Faces , ùò êáé ôçí ôñéëïãßá ôïõ Patience
üðïõ ï 2L8 ìáò óõóôÞíåé ôçí äéêÞ ôïõ ðñïóÝããéóç óôï post‐rock ,ï äßóêïò åîåëßóóåôáé óáí ôï
soundtrack ôçò êáèçìåñéíüôçôáò ìáò . ¸íáò äßóêïò åóùóôñåöÞò, óêïôåéíüò‐ ìå åêëÜìøåéò åêåß
ðïõ ÷ñåéÜæåôáé‐ êáé êõêëïèõìéêüò, áðïôýðùóç üëùí áõôþí êéüëáò áðü ôïí ôßôëï. Ìéá ìïõóéêÞ
ðåñéðÝôåéá åðéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ Üëëïôå âñõ÷Üôáé êé Üëëïôå øéèõñßæåé ,óå ìéá åîáéñåôéêÞ
special edition.
www.2l8.gr


Tickets
Name Sales End Price Fee
LIMITED INTERNET DISCOUNT Ended €8 €0.5On the Web

2L8 IN THESSALONIKI Tickets, Ladadika - Eventbrite

Eventbrite - Self Preservation Society & Post Modern Production presents 2L8 IN THESSALONIKI - Tuesday, April 7, 2009 - Wednesday, April 8, 2009 at Eightball Club ...

http://www.eventbrite.com/e/2l8-in-thessaloniki-tickets-307938051

Welcome to 2l8.gr

Website 2l8.gr has been successfully installed on server. Please delete file "default.php" from public_html folder and upload your website by using FTP or web based ...

http://2l8.gr/

2L8 live | Flickr - Photo Sharing!

Sep 22, 2010 · 2L8 live in downtown Thessaloniki. Sept. 22nd, 2010.

https://www.flickr.com/photos/ant1/5015531391/

2L8 live at 8ball club, Thessaloniki | Flickr - Photo Sharing!

Apr 07, 2009 · 2L8 performing live the "He&She" Album at the 8ball club (Thessaloniki) on April 7th 2009.

https://www.flickr.com/photos/ant1/3589214477/

2L8 Solo | TEDxThessaloniki

Performer. Kostas Vozikis, also known as K. the Clown, is a member of the band 2L8, which he founded in 2005 and which very soon developed into a big collective, a ...

http://www.tedxthessaloniki.com/tedx_speaker/k-the-clown/

2L8 | PledgeMusic

2L8 is the project of K the Clown and a team of collaborators and musicians based in Thessaloniki, North Greece. The 2L8 debut “Armed Angels, Frustrated Youth, the ...

http://www.pledgemusic.com/artists/2l8

2L8 . - Dailymotion

2L8 is the project of K the Clown and a team of collaborators and musicians based in Thessaloniki, North Greece. In this page you will find art related to the band!

http://www.dailymotion.com/2-L8

2L8 – Free listening, videos, concerts, stats and ...

2L8 is the project of K the Clown and a team of collaborators and musicians based in Thessaloniki, North Greece. The 2L8 debut “Armed Angels, Frustrated Youth, the ...

http://www.last.fm/music/2L8